aktualizováno: 31.12.2018 01:20:12 

Sdružení pro Krompach z.s.

Setkávání 3 starostů-archiv

Setkávání 3 starostů...

 

Závěry z 5. jednání představitelů, Jonsdorfu, Oybina a Krompachu

Místo a termín a konání: Krompach (restaurace Na Vyhlídce) od 18 do 20.30
hod. dne 14. října 2008.

Přítomni: starosta obce Jonsdorf p. H. Zimmermann, starosta obce Oybin p. H.
J. Goth, obecní zastupitel Krompachu p. F.Audes, předseda SpK o.s. S.
Chromec a tlumočník p. J. Fay

Závěry z jednání:

1. Schůzka se uskutečnila na základě výzvy starosty obce Oybin p. H.
J.Gotha. Starosta obce Krompachu V. Holan a místostarosta L. Krejčík
zareagovali na třikrát opakovanou výzvu k účasti na tomto jednání oznámením,
že se pro zaneprázdnění jinými úkoly nemohou zúčastnit. Současně
prostřednictvím elektronické pošty navrhli F. Audesovi a S. Chromcovi, aby
se, pokud mají zájem, zúčastnili jednání sami. Pánové H. Zimmermann a H. J.
Goth se rozhodli pokračovat v jednání i za této nestandardní situace.

2. Všichni účastníci porady se shodli v názoru, že příležitost
získat v létech 2007 až 2013 dotace z evropských fondů, je jedinečná a že se
v budoucnosti nebude opakovat. Rezignace na účast v soutěži o finanční
podporu by proto negativně ovlivnila předpoklady pro zajištění žádoucího
rozvoje příhraničních obcí, jejichž správou byli pověřeni.

3. Po promeškání příležitosti k podání žádosti o finanční podporu z
OP česko saské přeshraniční spolupráce na základě výzvy ze dne 31.7.2008, se
šance zúčastněných obcí na získání finanční podpory snižují. Starosta H. J.
Goth proto za dané situace zahájil předběžná jednání o spolupráci s dalšími
potenciálními partnery. Stejně jako starosta H. Zimmermann, však má zájem
pokoušet se i nadále o hledání společných dvoustranných nebo
třístranných projektů s Krompachem.

4. Účastníci jednání se dohodli, že příští setkání starostů tří
příhraničních obcí Jonsdorfu, Oybinu a Krompachu je účelné zorganizovat po
5. listopadu 2008. Na tomto jednání, jehož termín a místo konání bude
starosty spolupracujících obcí operativně dojednáno, budou předloženy návrhy
na další postup prací. Předmětem jednání by se měla stát taková dohoda o
přípravě žádosti o finanční podporu z operačního programu česko-saské
přeshraniční spolupráce, aby ji bylo možné předložit v termínu stanoveném v
příští výzvě k účasti v soutěži. Současně je třeba vytvořit pro přípravu
žádosti (resp. žádostí) odpovídající předpoklady v rozpočtech
spolupracujících obcí na rok 2009.

  5. Starosta obce Oybin H. J. Goth požádal představitele Krompachu,
  aby zatím nezahajovali aktivity týkající se prostoru přechodu mezi
  Krompachem a Oybinem, což je součást jednoho z námětů na přeshraniční
  spolupráci mezi těmito obcemi. Prokázal, že pro úspěšné řešení tohoto
  problému zatím neexistují odpovídající předpoklady. Na jejich vytvoření v
  současné době spolupracuje s předsedou mikroregionu Novoborsko p. Jiřím
  Voseckým.

  V Krompachu dne 19.října 2008

  Zapsal. S. Chromec, předseda SpK o.s.
  Za správnost. F. Audes, obecní zastupitel


   


    

   

Zároveň p.Chromec vyjádřil své následující rozhodnutí, které elektronickou poštou sdělil starostovi Krompachu p.Holanovi. Cituji:


               "    A připojuji e-mail, v němž oznamuji svoji rezignaci, protože už nevidím další možnost.

                   Vážený pane starosto (Václave),
 vzhledem ke svému, v současné době značnému, časovému  vytížení, se nemohu na přeshraniční spolupráci se    sousedními     saskými obcemi Jonsdorf a Oybin nadále podílet. Prosím, abys to vzal na vědomí. Závěry z 5. jednání "tří starostů", kterého ses, vzhledem
ke svému zaneprázdnění plněním závažnějších úkolů, nemohl zúčastnit,  jsou připojeny v příloze.

S pozdravem

Stanislav Chromec

P.S. Jsem samozřejmě připraven poskytnout Ti svoje zkušenosti formou konzultací, pokud bys o to pokládal za účelné.    "

 


 

 

 

 •  
Co se týká dalšího jednání 3 starostů, vypadá to tak, že vzhledem k váhavosti starosty Krompachu se nesnaží ani starosta Jonsdorfu p. Zimmermann.  Starosta Oybina p. Goth se dalšímu jednání a spolupráci nebrání a navrhoval další jednání na 14.10.2008. Bohužel p. Holan ani p. Krejčík si neudělali čas a sdělili p. Chromcovi, který jim návrh p. Gotha vyřizoval, že pokud chce, tak se může účastnit sám s p. Audesem. Zde je přesně vidět přístup vedení Krompachu. Jinak starosta Oybina ve spolupráci s N.Borem a Jablonným (?) údajně reagoval na výzvu k soutěži o dotaci v rámci Operačního programu česko-saské přeshraniční spolupráce, která byla vyhlášena 31.7.2008,  a přihlásili společný projekt do soutěže o dotaci. Takže oybinský starosta, starosta Nového Boru a Jablonného v Podještědí  se " starají" a snaží se zajistit obci peníze na rozvoj. Nejsem pesimista, ale vypadá to tak, že pokud pan Holan a jeho zástupce nebudou mít do toho chuť jít, anebo se k této problematice obrátí úplně zády, Krompach za jejich "úřadování" z přehraniční spolupráce žádné finanční prostředky nikdy neuvidí. A tyto zdroje neodvolatelně vyschnou v roce 2013 (ale projekt do soutěže se musí přihlásit daleko dříve) a již žádné "evropské" peníze nebudou.
             
  •  Výzva k účasti v soutěži o finanční podporu v rámci OP česko-saské přeshraniční spolupráce byla vyhlášena 31.7.2008 s tím, že žádosti mají být odevzdány do 10.9.2008. Obce tedy doplatily na váhavost starostů, s níž k přípravě na vstup do soutěže přistupovali. V těchto 6 týdnech mezi 31.7. a 10.9. již nebyla šance předepsanou dokumentaci kvalitně připravit. Na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj je článek, v němž se uvádí, že další zasedání Monitorovacího výboru, který
   bude posuzovat žádosti předložené po termínu 10.9.2008, je plánováno na
   rok 2009. Bližší termín se neuvádí. Z toho vyplývá, že pro přípravu žádosti (resp. žádostí) sice existuje nějaký časový prostor, ale nevíme jak velký. Proto není na co čekat !
  • Zatím nebylo svoláno bohužel žádné další zasedání starostů. Na řadě je nyní Jonsdorf.
  • Dne 11.6. 2008 proběhlo v Krompachu 4. setkání 3 starostů (Oybin, Jonsdorf, Krompach).  Pro informovanost je k dipozici zápis . 

TOPlist